Browsing: Health

ክብደት ሰብነት ንምቕናስ እቲ ዝበለጸ መንገዲ፡ እትበልዖ መግቢ ቀስ ኢልካ ምብልዑ ምዃኑ ሓድሽ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ይሕብር። እቲ መጽናዕቲ ካብ ዩኒቨርስቲ…

ብመሰረት ኣመሪካውያን ኪኢላታት ዘካየድዎ መጽናዕቲ፡ እንተወሓደ ፍርቂ ኩባያ ቡን መዓልታዊ ዝሰትያ ነፍሰጾራት ምስ ጠቕላላ ካፈይን ዘይወስዳ ነብሰጾራት ብምንጽጻር፡ ትሕቲ ክብደት…